ANALYTICKÉ KOMENTÁRE

SKVALITŇOVANIE ÚDAJOV O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Kvalitné administratívne údaje sú nevyhnutným zdrojom pre politiku založenú na faktoch. Súčasný zber údajov o sociálnych službách je však administratívne náročný a negeneruje údaje v potrebnom rozsahu, granularite a periodicite. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR preto pristúpilo k vzniku jednotného informačného systému, ktorého zámerom je tieto problémy vyriešiť. Poskytovateľom sociálnych služieb systém skráti čas vypĺňania údajov o tretinu a zjednoduší tiež žiadanie o finančné príspevky z kapitoly MPSVR SR. Prepojením evidencií prijímateľov, poskytovateľov a zamestnancov sociálnych služieb zasa zvýši presnosť, konzistentnosť a spoľahlivosť údajov, ktoré sú nevyhnutné pre budúce skvalitňovanie sociálnych služieb prostredníctvom politiky založenej na dôkazoch.

KOMENTÁR

MIERA NEZAMESTNANOSTI A JEJ KRÁTKODOBÁ PROGNÓZA

September 2020

KOMENTÁR

PRVÁ POMOC SLOVENSKU

Koncom marca 2020 schválila vláda SR opatrenia zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Najprv boli schválené nové typy sociálnych dávok v podobe pandemického nemocenského a ošetrovného, následne vláda predstavila aj opatrenia priamej pomoci na udržanie pracovných miest v rámci tzv. „Prvej pomoci“ zamestnancom, podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám. Po uplynutí termínu na podávanie žiadostí o pomoc za marec 2020 dozrel čas na zverejnenie prvého priebežného vyhodnotenia prijatých opatrení. Komentár ISP sa venuje tak novým dávkam vytvoreným ako odpoveď na nové životné situácie súvisiace s pandémiou, ako aj opatreniam „Prvej pomoci“ a odloženiu a odpusteniu odvodov. Taktiež poskytuje pohľad na využitie jednotlivých foriem pomoci podľa veľkosti firiem a hlavných odvetví ekonomiky. V závere komentár analyzuje doterajší vývoj na trhu práce od zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia choroby COVID-19.

AKTUALIZÁCIA 17: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 16: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 15: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 14: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 13: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 12: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 11: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 10: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 9: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 8: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 7: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

UPDATE 6: FIRST AID FOR SLOVAKIA

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 6: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 5: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 4: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 3: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

UPDATE 3: FIRST AID FOR SLOVAKIA

COMMENTARY

APPENDIX (.XLSX)

APPENDIX (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 2: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

PRVÁ POMOC SLOVENSKU – priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

KURZARBEIT

S príchodom pandémie Covid-19 mnoho krajín prispôsobilo existujúce schémy kurzarbeit novým výzvam a okolnostiam, iné zaviedli úplne nové schémy. Porovnanie vybraných krajín ukazuje, že schémy kurzarbeit sú veľmi heterogénne. Navzájom sa odlišujú vparametroch,ako je výška náhrady mzdy a dĺžka poskytovania, ale aj v spôsobe financovania. Skúsenosti z aktuálnej mimoriadnej situácie ukazujú, že na Slovensku existuje priestor na zavedenie systémovej podpory udržania pracovných miest v prípade ekonomických ťažkostí, napríklad po vzore nemeckého systému kurzarbeit.

KOMENTÁR

ČIERNA PRÁCA SA NEVYPLÁCA

Ekonomické údaje o zamestnávateľoch sa v súčasnosti nevyužívajú systematicky pri cielení kontrol nelegálneho zamestnávania. Za predpokladu ich lepšieho využitia v procese plánovania kontrol nelegálneho zamestnávania by bolo možné dosiahnuť vyššiu úspešnosť inšpektorátov práce. Navrhujeme metódu strojového učenia, ktorá umožňuje odhaliť vyšší počet nelegálne zamestnávajúcich subjektov pri tretinovom počte kontrol. Model dosahuje najvyššiu úspešnosť v stavebníctve a ubytovacích a stravovacích službách, kde sú úspešnejšie aj súčasné kontroly inšpektorátov práce. Vyššie podozrenie z nelegálneho zamestnávania majú napríklad zamestnávatelia s dlhmi, vyšším počtom pracovníkov na dohodu alebo menším počtom zamestnancov. Vyššia účinnosť kontrol podporuje ochranu zamestnancov, šetrí verejné financie a pozitívne prispieva ku kvalite podnikateľského prostredia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

ČIERNA PRÁCA SA NEVYPLÁCA: VYHODNOTENIE

Kontroly inšpektorátov práce vykonané u subjektov, ktoré modely strojového učenia ISP označili za podozrivé, potvrdzujú potenciál tohto prístupu pri zefektívnení odhaľovania nelegálneho zamestnávania. Logistická regresia prezentovaná v analýze Čierna práca sa nevypláca z júna 2019 dosiahla dvojnásobnú úspešnosť v porovnaní s kontrolami vykonanými v roku 2019. Použitím modernejšej metódy strojového učenia XGBoost sa úspešnosť ešte zvýšila. Samotný model XGBoost prekonal úspešnosť vykonaných kontrol v každom odvetví ekonomiky a celkovo dosiahol 2,5-násobné zlepšenie úspešnosti pri odhaľovaní nelegálnych zamestnávateľov. Kombinácia logistickej regresie a modelu XGBoost viedla k výraznému zúženiu okruhu podozrivých subjektov aj k ďalšiemu zvýšeniu celkovej úspešnosti v odhaľovaní nelegálnych zamestnávateľov.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

POČÚVAJME POTREBY VČASNEJ INTERVENCIE

Analýza vznikla v spolupráci analytikov Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Spoluprácu iniciovala Implementačná jednotka Úradu vlády SR a Nadácia Pontis.

KOMENTÁR

DOČASNÁ PRÁCA AKO ŠANCA PRE ZNEVÝHODNENÝCH

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (opatrenie 50j) zvyšuje zamestnanosť účastníkov oproti kontrolnej skupine priemerne o 15 p.b. Dočasné zamestnávanie v samospráve zvyšuje aj mesačné zárobky podporených približne o 30 až 50 eur brutto . Efekt opatrenia sa prejavil na všetkých skupinách znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najvýraznejšie v skupine dlhodobo nezamestnaných. Spomedzi podporených zamestnávateľov dosiahli najvyššiu úspešnosť mestá, školy a sociálne služby. Obce ako najčastejšie podporení zamestnávatelia v úspešnosti naopak mierne zaostávali. Účasť na opatrení na kvalifikovanejšej pozícii, napr. v administratíve alebo v službách bola spojená s výrazne vyššou účinnosťou po skončení opatrenia ako pri nekvalifikovanej pozícii. Účinnosť opatrenia môže preto ďalej zvyšovať podpora zamestnávania v rámci miest, škôl a na kvalifikovanejších pozíciách. Verejné výdavky na podporu zamestnania v rámci opatrenia 50j sa prostredníctvom daní a odvodov uplatnených účastníkov vrátia do štátneho rozpočtu približne do 7 až 8,5 rokov. Táto analýza ponúka zatiaľ najkomplexnejšie vyhodnotenie opatrenia 50j, pri ktorom bola využitá metóda propensity score matching , s odhadom čistého efektu opatrenia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

REVÍZIA VÝDAVKOV NA SKUPINY OHROZENÉ CHUDOBOU ALEBO SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Záverečná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením vyčísľuje výdavky na súčasné politiky sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania. Analýzou dostupných údajov, poznatkov z odbornej literatúry, diskusií s odborníkmi pracujúcimi v teréne a príkladov dobrej praxe doma a v zahraničí hodnotí ich efektivitu a dostupnosť a pomenúva medzery v súčasnom systéme verejných politík. Na základe zistení tak navrhuje opatrenia s cieľom zlepšiť spoločenské začlenenie ohrozených skupín, ktorý môže odomknúť nevyužitý potenciál pre rast ekonomiky.

Záverečná správa Ministerstva financií SR vznikla spoluprácou medzi Útvarom hodnoty za peniaze MF SR, Inštitútom vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR a Inštitútom sociálnej politiky MPSVaR SR.

KOMENTÁR

KTO CHCE ŽAŤ, MUSÍ SIAŤ

Účasť na rekvalifikácii v rámci projektu REPAS zvýšila mieru uplatnenia účastníkov oproti kontrolnej skupine približne o 4 p.b. Absolvovanie kurzu malo čistý pozitívny vplyv aj na zárobky účastníkov. Efekt opatrenia sa líšil podľa druhu kurzu. Spomedzi najpopulárnejších kurzov dosiahli najvyššiu účinnosť kurzy SBS; kurzy zvárania naopak zaostávali. Verejné výdavky na podporu rekvalifikácie v rámci REPASu sa prostredníctvom daní a odvodov vrátia do štátneho rozpočtu približne do 3 rokov. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia je využité porovnanie účastníkov REPASu s kontrolnou skupinou prostredníctvom metódy propensity score matching, ktorá umožňuje odhadnúť čistý efekt opatrenia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)