ANALYTICKÉ KOMENTÁRE

AKTIVAČNÉ PRÁCE NEAKTÍVNYCH NEAKTIVUJÚ

Aktivačné práce, ktoré od roku 2004 vykonávajú desaťtisíce nezamestnaných osôb v hmotnej núdzi, by bolo vhodné v niektorých aspektoch reformovať. Vyplýva to z analýzy, ktorá skúma čistú účinnosť menších obecných služieb (tzv. aktivačné práce) v ich súčasnej podobe. Analýza ukázala, že účasť na aktivačných prácach za nárok na aktivačný príspevok nezvyšuje alebo len minimálne zvyšuje mieru uplatnenia účastníkov na trhu práce. Navyše, účastníci aktivačných prác zostávajú naďalej v systéme pomoci v hmotnejnúdzi vo väčšej miere ako podobní neúčastníci.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

PRÍPRAVA DETÍ NA PRACOVNÝ TRH BUDÚCNOSTI: Potenciál počítačov v školách

Kľúčovú úlohu v rozvoji tvrdých, aj mäkkých zručností potrebných pre pracovný trh budúcnosti budú zohrávať školy. Vďaka rozsiahlej informatizácii v slovenskom regionálnom školstve klesol počet študentov na jeden počítač z 12,2 v roku 2004 na 2,3 študenta na počítač v roku 2021. Na základe analýzy údajov z testovania eTIMSS z roku 2019 však dostupnosť počítača na hodinách matematiky a prírodovedy nemala vplyv na zručnosti slovenských štvrtákov. Na druhej strane, dostupnosť počítačov na hodinách slovenského jazyka na základe analýzy údajov PIRLS 2016 zvýšila čitateľskú gramotnosť v priemere o 0,1 až 0,13 štandardnej odchýlky, čo sa dá považovať za stredne silný efekt. Tento efekt bol výrazne vyšší v prípade znevýhodnených detí. Na základe výsledkov tejto analýzy sa preto odporúča: zabezpečiť dostupnosť digitálnych technológií pre deti zo znevýhodneného prostredia, identifikovať účinné spôsoby integrácie IKT do vzdelávacieho procesu na hodinách matematiky a prírodovedy a hodnotiť dopad dostupnosti výpočtovej techniky na širší okruh zručností žiadaných na trhu práce.

KOMENTÁR

COMMENTARY

EKONOMICKÁ POMOC REGIÓNOM: PRIAME A NEPRIAME KANÁLY

Štúdia sa zameriava na vyhodnocovanie dopadov štátnej podpory investičných projektov na vývoj miery
regionálnej nezamestnanosti v okresoch SR s rôznou úrovňou socioekonomickej rozvinutosti. Zároveň sa
venuje odhadu medziregionálnych dopadov takejto investičnej podpory a ponúka teda komplexnejší pohľad
na vyhodnocovanie dopadu štátnej podpory investičných projektov. Na údajoch pokrývajúcich obdobie 2002
až 2019 empirická analýza ukazuje, že miera nezamestnanosti po schválení dotácie na investičné projekty
významne klesá predovšetkým v najmenej rozvinutých okresoch (NRO) a naopak v okresoch, ktoré nie sú
NRO je dopad podpory neistý. Priemerné pozorované efekty poskytovania investičnej pomoci sú v NRO
významné štatisticky aj substantívne.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

ABSOLVENTI STREDNÝCH ŠKôL V ČASE PANDÉMIE

V školskom roku 2019/2020 sme v administratívnych dátach identifikovali celkovo 44 624 absolventov stredných škôl s najmenej nižším stredným odborným vzdelaním, z ktorých sa viac ako tretina následne stala ekonomicky aktívna. Najvyššiu priemernú mzdu a najnižší podiel nezamestnaných spomedzi skupiny nepokračujúcej v štúdiu v prvom roku po absolvovaní štúdia dosahovali absolventi vyššieho odborného a postsekundárneho vzdelania. Nadpriemerne dobré výsledky na trhu práce v podobe vyššej miery zamestnanosti a vyšších priemerných miezd vykazovala aj skupina absolventov duálneho vzdelávania.
Naopak, bez kontaktu s trhom práce zostávajú v priemere najdlhšie absolventi gymnázií, ktorí nepokračujú plynule v ďalšom štúdiu. Značná rozmanitosť v uplatnení na trhu práce v závislosti od absolvovaného stupňa a odboru stredoškolského štúdia poukazuje na potrebu relevantných informácií už v čase rozhodovania sa o ďalšom štúdiu na konci základnej školy. Komentár má ambíciu predstaviť uplatnenie rôznych skupín absolventov rok po ukončení stredoškolského vzdelávania a poskytnúť aktuálne kvantitatívne informácie o ich úspešnosti podľa jednotlivých stupňov a odborov vzdelania.

Ďalšie súvisiace dátové prílohy sú dostupné na webovej stránke MPSVR SR.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

Absolventi SŠ: power-bi

NAJVYŠŠÍ ČAS NA VČASNÚ INTERVENCIU

Analýza skúma návratnosť verejných investícií do včasnej intervencie pre deti s poruchami autistického spektra (PAS). Výsledky naznačujú, že podpora včasnej intervencie založenej na osvedčených metódach môže byť spoločensky výhodná aj na Slovensku. Prínosy poskytovania takýchto intervencií zahŕňajú nielen vyššie súkromné príjmy osôb s PAS a ich rodičov, ale aj úsporu verejných zdrojov v oblasti vzdelávania či sociálnej starostlivosti, ako aj vyššie príjmy do verejného rozpočtu v súvislosti s lepším uplatnením na trhu práce.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

PRÁCU SI NAŠLO UŽ 13 % ODÍDENCOV, 40 % POZÍCIÍ OBSADENÝCH ODÍDENCAMI VŠAK VYŽADUJE LEN ZÁKLADNÉ VZDELANIE

K 23. aprílu 2022 si prácu na Slovensku našlo 5 254 odídencov. Zamestnanosť vo vekovej skupine 18 až 64 rokov dosiahla výšku 13 %. Miera zamestnanosti je však rôzna pre rôzne vekové skupiny. Zatiaľ čo zo žien vo veku 50 rokov pracovalo až 20 %, zamestnanosť žien v plodnom veku, v ktorom sa zvyknú starať o malé deti, bola zhruba polovičná. Špecifickou výzvou pre úspešnú integráciu vojnových utečencov a utečenkýň bude preto podpora formálnej ranej starostlivosti a vzdelávania.

Odídenci sa zatiaľ uplatňujú najmä na pozíciách vyžadujúcich nízku a strednú kvalifikáciu. Až 40 % pozícií obsadených odídencami vyžaduje len základné vzdelanie. Toto je v súlade so skúsenosťami z iných krajín, v ktorých máva prvé pracovné miesto utečencov v novej krajine nižšie nároky na kvalifikáciu ako posledné pracovné miesto v domovskej krajine. Postupom času sa však utečencom darí posúvať na pozície, ktoré viac zodpovedajú ich kvalifikácii a zručnostiam.

KOMENTÁR

AKTUALIZÁCIA:  FEBRUÁR 2023

KOMENTÁR

ČO SA POČAS PRAXE NAUČÍŠ, POČAS PRÁCE ZÚROČÍŠ

Analýza čistej účinnosti Príspevku na vykonávanie absolventskej praxe (opatrenie 51) – NP Absolventská prax štartuje zamestnanie

Aktívne opatrenie Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (AOTP podľa § 51) zvyšuje zamestnanosť zapojených uchádzačov o zamestnanie oproti kontrolnej skupine priemerne o 6 percentuálnych bodov. Miera zamestnanosti účastníkov opatrenia predstavuje dva roky po zaradení do evidencie 73 %, zatiaľ čo miera zamestnanosti neúčastníkov sa pohybuje okolo 67 %. Absolventská prax, ktorá je sprostredkovaná úradmi práce teda zvyšuje šancu absolventov stredných a vysokých škôl zamestnať sa na otvorenom pracovnom trhu. Priemerný čistý efekt absolventskej praxe je u žien 3,5 krát väčší ako u mužov, čo je spôsobené aj tým, že prax vo väčšej miere ako muži vykonávajú v oblastiach vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde malo opatrenie nadpriemernú účinnosť (9 p.b.). Verejné výdavky na absolventskú prax sa vrátia prostredníctvom daní a odvodov účastníkov, ktorí sa vďaka opatreniu uplatnili na trhu práce do štátneho rozpočtu približne do 18 mesiacov.

Hlavné odporúčanie tejto analýzy je navýšenie finančných prostriedkov na podporu mladých absolventov prostredníctvom príspevku na absolventskú prax. Výdavky a počet podporených mladých absolventov sa od roku 2015 každoročne zreteľne znižujú. Odporúčame preto zvrátiť tento trend a výrazne navýšiť finančné prostriedky a počet podporených UoZ príspevkom na absolventskú prax. Odporúčame tiež podporiť spoluprácu so zamestnávateľmi aj v iných oblastiach ako verejná správa a na iných pozíciách ako v administratíve. A zvážiť zavedenie ponuky na absolventskú prax zo strany úradu práce pre absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí sú nezamestnaní viac ako 3 mesiace, ktorej odmietnutím by absolventovi hrozilo vyradenie z evidencie UoZ.

KOMENTÁR

PRVÁ POMOC: DOPAD NA PREPÚŠŤANIE ZAMESTNANCOV A PREŽITIE FIRIEM

Cieľom tohto komentára je zhodnotiť dopad „Prvej pomoci“ na prepúšťanie zamestnancov a prežitie malých
firiem počas pandémie COVID-19. Pri hodnotení sme využili exogénnu variáciu v intenzite epidémie. Výsledky
ukazujú, že citlivosť podporených a nepodporených firiem na rast počtu nových prípadov COVID-19 v okrese
bola rôzna. Nepodporené firmy na zhoršujúcu sa situáciu reagovali len miernym nárastom prepúšťaní, čo
naznačuje, že nepodporené firmy boli krízou málo zasiahnuté. Finančná podpora z balíka „Prvej pomoci“ však
výrazne zredukovala počet prepustení, pričom počet zachránených pracovných miest so zhoršovaním
epidemickej situácie narastal. Podpora zároveň znížila riziko zániku firiem.

PRVÁ POMOC: DOPAD NA PREPÚŠŤANIE ZAMESTNANCOV A PREŽITIE FIRIEM

KOMENTÁR

JOB RETENTION SCHEME IN SLOVAKIA

COMMENTARY

BLÍZKA POMOC SA RÁTA

Geografická blízkosť Centier právnej pomoci (CPP) má dôležitú rolu z pohľadu efektívnej dostupnosti osobného bankrotu pre obyvateľstvo. Po fixovaní ostatných relevantných premenných (napr. miera nezamestnanosti, prevalencia marginalizovaných komunít), lepšia geografická dostupnosť CPP zvyšuje priemerný počet osôb podstupujúcich osobný bankrot. Tento efekt blízkosti CPP je teda jedným z vecne aj štatisticky významných faktorov ovplyvňujúcich početnosť osobných bankrotov. Väčšia vzdialenosť od CPP teda môže brániť občanom v realizovaní ich dopytu po osobnom bankrote.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

SKVALITŇOVANIE ÚDAJOV O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Kvalitné administratívne údaje sú nevyhnutným zdrojom pre politiku založenú na faktoch. Súčasný zber údajov o sociálnych službách je však administratívne náročný a negeneruje údaje v potrebnom rozsahu, granularite a periodicite. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR preto pristúpilo k vzniku jednotného informačného systému, ktorého zámerom je tieto problémy vyriešiť. Poskytovateľom sociálnych služieb systém skráti čas vypĺňania údajov o tretinu a zjednoduší tiež žiadanie o finančné príspevky z kapitoly MPSVR SR. Prepojením evidencií prijímateľov, poskytovateľov a zamestnancov sociálnych služieb zasa zvýši presnosť, konzistentnosť a spoľahlivosť údajov, ktoré sú nevyhnutné pre budúce skvalitňovanie sociálnych služieb prostredníctvom politiky založenej na dôkazoch.

KOMENTÁR

MIERA NEZAMESTNANOSTI A JEJ KRÁTKODOBÁ PROGNÓZA

September 2020

KOMENTÁR

PRVÁ POMOC SLOVENSKU

Koncom marca 2020 schválila vláda SR opatrenia zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Najprv boli schválené nové typy sociálnych dávok v podobe pandemického nemocenského a ošetrovného, následne vláda predstavila aj opatrenia priamej pomoci na udržanie pracovných miest v rámci tzv. „Prvej pomoci“ zamestnancom, podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám. Po uplynutí termínu na podávanie žiadostí o pomoc za marec 2020 dozrel čas na zverejnenie prvého priebežného vyhodnotenia prijatých opatrení. Komentár ISP sa venuje tak novým dávkam vytvoreným ako odpoveď na nové životné situácie súvisiace s pandémiou, ako aj opatreniam „Prvej pomoci“ a odloženiu a odpusteniu odvodov. Taktiež poskytuje pohľad na využitie jednotlivých foriem pomoci podľa veľkosti firiem a hlavných odvetví ekonomiky. V závere komentár analyzuje doterajší vývoj na trhu práce od zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia choroby COVID-19.

SÚHRNNÁ SPRÁVA: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 24: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 23: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 22: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 21: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 20: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 19: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 18: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 17: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 16: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 15: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 14: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 13: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 12: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 11: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 10: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 9: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 8: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 7: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

UPDATE 6: FIRST AID FOR SLOVAKIA

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 6: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 5: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 4: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 3: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

UPDATE 3: FIRST AID FOR SLOVAKIA

COMMENTARY

APPENDIX (.XLSX)

APPENDIX (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 2: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA: PRVÁ POMOC SLOVENSKU

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

PRVÁ POMOC SLOVENSKU – priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

KURZARBEIT

S príchodom pandémie Covid-19 mnoho krajín prispôsobilo existujúce schémy kurzarbeit novým výzvam a okolnostiam, iné zaviedli úplne nové schémy. Porovnanie vybraných krajín ukazuje, že schémy kurzarbeit sú veľmi heterogénne. Navzájom sa odlišujú vparametroch,ako je výška náhrady mzdy a dĺžka poskytovania, ale aj v spôsobe financovania. Skúsenosti z aktuálnej mimoriadnej situácie ukazujú, že na Slovensku existuje priestor na zavedenie systémovej podpory udržania pracovných miest v prípade ekonomických ťažkostí, napríklad po vzore nemeckého systému kurzarbeit.

KOMENTÁR

ČIERNA PRÁCA SA NEVYPLÁCA

Ekonomické údaje o zamestnávateľoch sa v súčasnosti nevyužívajú systematicky pri cielení kontrol nelegálneho zamestnávania. Za predpokladu ich lepšieho využitia v procese plánovania kontrol nelegálneho zamestnávania by bolo možné dosiahnuť vyššiu úspešnosť inšpektorátov práce. Navrhujeme metódu strojového učenia, ktorá umožňuje odhaliť vyšší počet nelegálne zamestnávajúcich subjektov pri tretinovom počte kontrol. Model dosahuje najvyššiu úspešnosť v stavebníctve a ubytovacích a stravovacích službách, kde sú úspešnejšie aj súčasné kontroly inšpektorátov práce. Vyššie podozrenie z nelegálneho zamestnávania majú napríklad zamestnávatelia s dlhmi, vyšším počtom pracovníkov na dohodu alebo menším počtom zamestnancov. Vyššia účinnosť kontrol podporuje ochranu zamestnancov, šetrí verejné financie a pozitívne prispieva ku kvalite podnikateľského prostredia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

ČIERNA PRÁCA SA NEVYPLÁCA: VYHODNOTENIE

Kontroly inšpektorátov práce vykonané u subjektov, ktoré modely strojového učenia ISP označili za podozrivé, potvrdzujú potenciál tohto prístupu pri zefektívnení odhaľovania nelegálneho zamestnávania. Logistická regresia prezentovaná v analýze Čierna práca sa nevypláca z júna 2019 dosiahla dvojnásobnú úspešnosť v porovnaní s kontrolami vykonanými v roku 2019. Použitím modernejšej metódy strojového učenia XGBoost sa úspešnosť ešte zvýšila. Samotný model XGBoost prekonal úspešnosť vykonaných kontrol v každom odvetví ekonomiky a celkovo dosiahol 2,5-násobné zlepšenie úspešnosti pri odhaľovaní nelegálnych zamestnávateľov. Kombinácia logistickej regresie a modelu XGBoost viedla k výraznému zúženiu okruhu podozrivých subjektov aj k ďalšiemu zvýšeniu celkovej úspešnosti v odhaľovaní nelegálnych zamestnávateľov.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

POČÚVAJME POTREBY VČASNEJ INTERVENCIE

Analýza vznikla v spolupráci analytikov Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Spoluprácu iniciovala Implementačná jednotka Úradu vlády SR a Nadácia Pontis.

KOMENTÁR

DOČASNÁ PRÁCA AKO ŠANCA PRE ZNEVÝHODNENÝCH

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (opatrenie 50j) zvyšuje zamestnanosť účastníkov oproti kontrolnej skupine priemerne o 15 p.b. Dočasné zamestnávanie v samospráve zvyšuje aj mesačné zárobky podporených približne o 30 až 50 eur brutto . Efekt opatrenia sa prejavil na všetkých skupinách znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najvýraznejšie v skupine dlhodobo nezamestnaných. Spomedzi podporených zamestnávateľov dosiahli najvyššiu úspešnosť mestá, školy a sociálne služby. Obce ako najčastejšie podporení zamestnávatelia v úspešnosti naopak mierne zaostávali. Účasť na opatrení na kvalifikovanejšej pozícii, napr. v administratíve alebo v službách bola spojená s výrazne vyššou účinnosťou po skončení opatrenia ako pri nekvalifikovanej pozícii. Účinnosť opatrenia môže preto ďalej zvyšovať podpora zamestnávania v rámci miest, škôl a na kvalifikovanejších pozíciách. Verejné výdavky na podporu zamestnania v rámci opatrenia 50j sa prostredníctvom daní a odvodov uplatnených účastníkov vrátia do štátneho rozpočtu približne do 7 až 8,5 rokov. Táto analýza ponúka zatiaľ najkomplexnejšie vyhodnotenie opatrenia 50j, pri ktorom bola využitá metóda propensity score matching , s odhadom čistého efektu opatrenia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

REVÍZIA VÝDAVKOV NA SKUPINY OHROZENÉ CHUDOBOU ALEBO SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Záverečná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením vyčísľuje výdavky na súčasné politiky sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania. Analýzou dostupných údajov, poznatkov z odbornej literatúry, diskusií s odborníkmi pracujúcimi v teréne a príkladov dobrej praxe doma a v zahraničí hodnotí ich efektivitu a dostupnosť a pomenúva medzery v súčasnom systéme verejných politík. Na základe zistení tak navrhuje opatrenia s cieľom zlepšiť spoločenské začlenenie ohrozených skupín, ktorý môže odomknúť nevyužitý potenciál pre rast ekonomiky.

Záverečná správa Ministerstva financií SR vznikla spoluprácou medzi Útvarom hodnoty za peniaze MF SR, Inštitútom vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR a Inštitútom sociálnej politiky MPSVaR SR.

KOMENTÁR

KTO CHCE ŽAŤ, MUSÍ SIAŤ

Účasť na rekvalifikácii v rámci projektu REPAS zvýšila mieru uplatnenia účastníkov oproti kontrolnej skupine približne o 4 p.b. Absolvovanie kurzu malo čistý pozitívny vplyv aj na zárobky účastníkov. Efekt opatrenia sa líšil podľa druhu kurzu. Spomedzi najpopulárnejších kurzov dosiahli najvyššiu účinnosť kurzy SBS; kurzy zvárania naopak zaostávali. Verejné výdavky na podporu rekvalifikácie v rámci REPASu sa prostredníctvom daní a odvodov vrátia do štátneho rozpočtu približne do 3 rokov. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia je využité porovnanie účastníkov REPASu s kontrolnou skupinou prostredníctvom metódy propensity score matching, ktorá umožňuje odhadnúť čistý efekt opatrenia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)