ANALÝZY A KOMENTÁRE

REFUGEES AND LABOR MIGRANTS FROM UKRAINE IN SLOVAKIA

We compare the labor market outcomes of Ukrainian migrants in two different classes of admission groups: those who entered the Slovak labor market in the year preceding Russia’s invasion of Ukraine holding a work permit (i.e., labor migrants) and those who entered the Slovak labor market in the year following Russia’s invasion of Ukraine holding temporary refuge (i.e., refugees). The differences in educational attainment between the two groups were marginal: 22.2% of labor migrants and 23.2% of refugees had attained tertiary education. Nevertheless, refugees experienced a stronger initial education-occupation mismatch in their first job compared to labor migrants (46% vs. 30%). Furthermore, they were more likely to work in elementary occupations compared to labor migrants (38% vs. 14%). However, refugees were more attached to the labor market than labor migrants. Throughout the year, they worked 164.6 days, whereas labor migrants worked only 130.3 days. This suggests that Ukrainians are willing to work in Slovakia longer than the current legislation regulating the employment of third-country citizens allows.

KOMENTÁR

MENTORING POMÁHA MLADÝM ZAMESTNAŤ SA

Národný projekt Praxou k zamestnaniu (PkZ) zvýšil mieru zamestnanosti zúčastnených uchádzačov o zamestnanie (UoZ) oproti nezúčastneným UoZ približne o 12 percentuálnych bodov. Účasť na projekte, ktorý bol sprostredkovaný úradmi práce v rokoch 2015 až 2019, zvyšuje šancu nezamestnaných mladých ľudí zamestnať sa na otvorenom pracovnom trhu. Pozitívne efekty projektu PkZ sa prejavili na účastníkoch, ktorí pracovali v štátnej aj súkromnej sfére; na kvalifikovaných ako aj menej kvalifikovaných pracovných pozíciách. Účinok opatrenia bol pozitívny pre osoby so základným, stredným, aj vysokoškolským vzdelaním; pre ženy aj mužov; pre mladších aj starších účastníkov; v malých aj veľkých obciach a vo všetkých regiónoch. Výdavky na projekt Praxou k zamestnaniu sa vrátia prostredníctvom daní a odvodov uplatnených účastníkov opatrenia do štátneho rozpočtu približne za 10 rokov, čo je zapríčinené hlavne vysokými nákladmi na jedného podporeného UoZ. Na základe výsledkov tejto analýzy sa odporúča zvážiť zaradenie opatrenia inšpirovaného projektom Praxou k zamestnaniu aj do Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

ANALÝZA

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

DOBIEHA SLOVENSKÉ HDP NA OBYVATEĽA V PARITE KÚPNEJ SILY BOHATŠIE KRAJINY EÚ?

Podľa oficiálnych štatistík Eurostatu sa Slovensko od roku 2016 v HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (PKS) vzďaľuje od priemeru krajín EÚ-27. Z dobiehania európskeho priemeru na 79 % v roku 2015 sme padli na 68 % v roku 2022, čo znamená predposledné miesto v EÚ – spolu s Gréckom a len pred Bulharskom. Nepriaznivý vývoj v oficiálnych štatistikách je však ovplyvnený nedostatkami vo vstupných dátach do výpočtov Eurostatu. Najdôležitejšími faktormi sú zmeny v metodike odhadu výdavkov na nájomné na bývanie v národných účtoch po ich benchmarkovej revízii v roku 2019, ako aj zmena vo vykazovaní plochy obydlí pre účely výpočtu parít kúpnej sily a v minulosti aj nezaúčtovanie medzispotreby do nájomného. Odhadujeme, že po oprave nedostatkov v dátach by sme priemer EÚ 27 dobiehali na 73 % v roku 2019 a len na 71 % v roku 2022. Tieto odhady nie sú veľmi citlivé na zmenu predpokladov o výške nájomného na Slovensku. V porovnaní s odhadmi iných slovenských inštitúcií sú naše odhady menej optimistické, keďže stále naznačujú stagnáciu až pokles. Hoci vo výške čistých zárobkov domácností nie sme podľa našich odhadov na poslednom mieste spomedzi členských štátov Európskej únie, ako uvádza Eurostat, v porovnaní so zvyškom EÚ čisté zárobky na Slovensku patrili medzi najnižšie.

ANALÝZA

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

IS SLOVAKIA STILL CONVERGING TO RICHER EU COUNTRIES IN GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY?

According to official Eurostat statistics, Slovakia‘s GDP per capita at purchasing power parity (PPP) has been declining compared to the EU-27 average since 2016. Having achieved a convergence level of 79% of the EU average in 2015, it has fallen to 68% in 2022. Slovakia now occupies, along with Greece, the second-to-last place in the EU in this statistic, and ranks ahead only of Bulgaria. The unfavorable evolution of Slovakia’s official PPP statistics is influenced by shortcomings in the input data to Eurostat calculations. The most important factors are changes in the methodology for estimating expenditures on housing rentals in the national accounts after their benchmark revision in 2019, as well as a change in the reporting of the surface area of dwellings, and – in the past – not accounting for intermediate consumption in rentals expenditures. We estimate that, after correcting the shortcomings in the data, Slovakia’s convergence level to the EU average would be at 73% in 2019, and only at 71% in 2022. These estimates are not very sensitive to changes in assumptions about the prices of rentals. Compared to estimates of other Slovak institutions, they are less optimistic, as they still indicate that the convergence of the Slovak economy has been stagnating, or even declining. Our estimates indicate that Slovakia is, contrary to what official Eurostat statistics report, not in the last place among EU Member States when it comes to the net earnings of households. Nevertheless, net household earnings in Slovakia have been among the lowest in the European Union.

ANALYSIS

DATA APPENDIX (.XLSX)

DATA APPENDIX (.ODS)

PRACOVNÝM MIGRANTOM Z UKRAJINY SA NA SLOVENSKU DARÍ LEPŠIE AKO ODÍDENCOM

Ruská agresia na Ukrajine spôsobila bezprecedentný prílev Ukrajincov utekajúcich pred vojnou na Slovensko. Cieľom tejto analýzy preto bolo pozrieť sa, ako prebiehala pracovná integrácia odídencov, ktorým bol udelený štatút dočasného útočiska, a bežných pracovných migrantov z Ukrajiny. Napriek zanedbateľným rozdielom v najvyššie dosiahnutom vzdelaní sa odídencom na slovenskom trhu práce darilo v porovnaní s pracovnými migrantmi menej. Zatiaľ čo v prípade pracovných migrantov bolo prevzdelaným pracovníkom obsadených 29,7 % prvých pracovných miest na Slovensku, v prípade odídencov to bolo až 46,2 % pracovných miest. Veľká časť prevzdelaných sa pritom koncentrovala v povolaniach vyžadujúcich najnižšiu úroveň zručností, ale pracovným migrantom sa aj tu darilo lepšie. Ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (ISCO 9) pracovalo 14,3 % pracovných migrantov, ale až 37,6 % odídencov. Ukrajinci teda pomáhajú zmierňovať nedostatok pracovnej sily, dochádza však pritom k mrhaniu ľudským kapitálom. Odídenci však boli k trhu práce pripútanejší a v priebehu roka odpracovali 164,6 dní, zatiaľ čo pracovní migranti len 130,3 dní. Toto naznačuje, že Ukrajinci sú na Slovensku ochotní pracovať dlhšie, ako v súčasnosti umožňuje platná legislatíva upravujúca zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ. Verejné politiky zamerané na integráciu odídencov z Ukrajiny na slovenskom trhu práce preto majú potenciál podporiť obsadzovanie pracovných miest, ktoré sa pre nízky záujem zo strany Slovákov dlhodobo nedarí obsadzovať.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

ABSOLVENTI VYSOKÝCH ŠKÔL V ČASE PANDÉMIE

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia z akademického roka 2019/2020 volili prevažne cestu pokračovania na druhom stupni, pri absolventoch druhého, resp. tretieho stupňa štúdia bola evidentná preferencia vstúpiť na slovenský trh práce. Príjmy absolventov zdravotníckych a technických odborov dosahovali v porovnaní s ostatnými absolventmi v prvom polroku 2021 najvyššie úrovne. Z pohľadu času potrebného na nájdenie si zamestnania sme nenašli zásadné rozdiely medzi rôznymi vysokoškolskými odbormi. Výnimkou sú lekárske a farmaceutické odbory, ktorých absolventi vstupovali na trh práce spomedzi ostatných skupín absolventov najrýchlejšie. To, či bol rýchly nástup absolventov lekárskych/farmaceutických odborov na trh práce spôsobený epidémiou COVID alebo či ide o bežný jav bude možné zistiť až keď budú k dispozícii údaje za ďalšie kohorty absolventov.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA 1 (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA 1 (.ODS)

DÁTOVÁ PRÍLOHA 2 (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA 2 (.ODS)

AKO ZABEZPEČIŤ KAŽDÉMU DIEŤAŤU ČO NAJLEPŠÍ ŠTART?

Výdavky na rané vzdelávanie v roku 2021 dosiahli 0,06 % HDP. Pre porovnanie, škandinávske krajiny vynakladajú na ranú starostlivosť v pomere k HDP päť až desaťnásobne viac. Návratnosť investícií do ľudského kapitálu je vyššia v detskom veku ako v dospelosti. Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov sú však na Slovensku stále považované najmä za nástroj na zosúlaďovanie práce a rodiny. Odporúčame preto rozšíriť chápanie starostlivosti vo veku do 3 rokov o vzdelávací rozmer, zachovať a posilniť sociálnu funkciu týchto zariadení, zabezpečiť dostatočnú kapacitu na základe reálneho dopytu po tomto type starostlivosti a tiež monitorovať a zvyšovať kvalitu zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov.

ANALÝZA

ODÍDENCI Z UKRAJINY NA SLOVENSKOM PRACOVNOM TRHU ROK OD VYPUKNUTIA VOJNY

Slovenský trh práce počas prvého roka od ruskej invázie do Ukrajiny absorboval 23 858 odídencov, k 18. februáru 2023 však stále pracovalo len 65,3 % z nich. Odídenci si teda po príchode na Slovensko dokázali nájsť prácu relatívne ľahko, ale časť z nich pracovala len krátkodobo. Hoci presné údaje o tom, prečo sa rozhodli ukončiť pracovnú činnosť, nemáme, dá sa predpokladať, že niektorí sa vrátili späť na Ukrajinu alebo sa posunuli ďalej na západ. Pre ďalších zasa mohlo byť ťažké skĺbiť rodinný a pracovný život, keďže z osôb nad 18 rokov tvorili takmer 77 % ženy.

Väčšina odídencov vykonávala nízkokvalifikovanú prácu. Až 38 % pozícií obsadených odídencami vyžadovalo len základné vzdelanie, hoci 93 % z pracujúcich odídencov, ktorí poskytli údaje o dosiahnutom vzdelaní, malo stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. Jedným z dôvodov, pre ktorý odídenci uprednostňovali akúkoľvek prácu pred prácou zodpovedajúcou ich kvalifikácii, bola pravdepodobne jazyková bariéra alebo bariéry súvisiace s uznávaním kvalifikácií. V top desiatke najobsadzovanejších pozícii totiž prevažovali manuálne povolania, ako napríklad montážny pracovník v strojárskej výrobe (14,5 % pozícií), pomocný pracovník v sklade (7,3 % pozícií) alebo upratovačka (6,2 % pozícií).

KOMENTÁR

PRÍPRAVA DETÍ NA PRACOVNÝ TRH BUDÚCNOSTI: Potenciál počítačov v školách

Kľúčovú úlohu v rozvoji tvrdých, aj mäkkých zručností potrebných pre pracovný trh budúcnosti budú zohrávať školy. Vďaka rozsiahlej informatizácii v slovenskom regionálnom školstve klesol počet študentov na jeden počítač z 12,2 v roku 2004 na 2,3 študenta na počítač v roku 2021. Na základe analýzy údajov z testovania eTIMSS z roku 2019 však dostupnosť počítača na hodinách matematiky a prírodovedy nemala vplyv na zručnosti slovenských štvrtákov. Na druhej strane, dostupnosť počítačov na hodinách slovenského jazyka na základe analýzy údajov PIRLS 2016 zvýšila čitateľskú gramotnosť v priemere o 0,1 až 0,13 štandardnej odchýlky, čo sa dá považovať za stredne silný efekt. Tento efekt bol výrazne vyšší v prípade znevýhodnených detí. Na základe výsledkov tejto analýzy sa preto odporúča: zabezpečiť dostupnosť digitálnych technológií pre deti zo znevýhodneného prostredia, identifikovať účinné spôsoby integrácie IKT do vzdelávacieho procesu na hodinách matematiky a prírodovedy a hodnotiť dopad dostupnosti výpočtovej techniky na širší okruh zručností žiadaných na trhu práce.

KOMENTÁR

COMMENTARY

EKONOMICKÁ POMOC REGIÓNOM: PRIAME A NEPRIAME KANÁLY

Štúdia sa zameriava na vyhodnocovanie dopadov štátnej podpory investičných projektov na vývoj miery regionálnej nezamestnanosti v okresoch SR s rôznou úrovňou socioekonomickej rozvinutosti. Zároveň sa venuje odhadu medziregionálnych dopadov takejto investičnej podpory a ponúka teda komplexnejší pohľad na vyhodnocovanie dopadu štátnej podpory investičných projektov. Na údajoch pokrývajúcich obdobie 2002 až 2019 empirická analýza ukazuje, že miera nezamestnanosti po schválení dotácie na investičné projekty významne klesá predovšetkým v najmenej rozvinutých okresoch (NRO) a naopak v okresoch, ktoré nie sú NRO je dopad podpory neistý. Priemerné pozorované efekty poskytovania investičnej pomoci sú v NRO významné štatisticky aj substantívne.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

ABSOLVENTI STREDNÝCH ŠKÔL V ČASE PANDÉMIE

V školskom roku 2019/2020 sme v administratívnych dátach identifikovali celkovo 44 624 absolventov stredných škôl s najmenej nižším stredným odborným vzdelaním, z ktorých sa viac ako tretina následne stala ekonomicky aktívna. Najvyššiu priemernú mzdu a najnižší podiel nezamestnaných spomedzi skupiny nepokračujúcej v štúdiu v prvom roku po absolvovaní štúdia dosahovali absolventi vyššieho odborného a postsekundárneho vzdelania. Nadpriemerne dobré výsledky na trhu práce v podobe vyššej miery zamestnanosti a vyšších priemerných miezd vykazovala aj skupina absolventov duálneho vzdelávania.
Naopak, bez kontaktu s trhom práce zostávajú v priemere najdlhšie absolventi gymnázií, ktorí nepokračujú plynule v ďalšom štúdiu. Značná rozmanitosť v uplatnení na trhu práce v závislosti od absolvovaného stupňa a odboru stredoškolského štúdia poukazuje na potrebu relevantných informácií už v čase rozhodovania sa o ďalšom štúdiu na konci základnej školy. Komentár má ambíciu predstaviť uplatnenie rôznych skupín absolventov rok po ukončení stredoškolského vzdelávania a poskytnúť aktuálne kvantitatívne informácie o ich úspešnosti podľa jednotlivých stupňov a odborov vzdelania.

Ďalšie súvisiace dátové prílohy sú dostupné na webovej stránke MPSVR SR.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

Absolventi SŠ: power-bi

PRÁCU SI NAŠLO UŽ 13 % ODÍDENCOV, 40 % POZÍCIÍ OBSADENÝCH ODÍDENCAMI VŠAK VYŽADUJE LEN ZÁKLADNÉ VZDELANIE

K 23. aprílu 2022 si prácu na Slovensku našlo 5 254 odídencov. Zamestnanosť vo vekovej skupine 18 až 64 rokov dosiahla výšku 13 %. Miera zamestnanosti je však rôzna pre rôzne vekové skupiny. Zatiaľ čo zo žien vo veku 50 rokov pracovalo až 20 %, zamestnanosť žien v plodnom veku, v ktorom sa zvyknú starať o malé deti, bola zhruba polovičná. Špecifickou výzvou pre úspešnú integráciu vojnových utečencov a utečenkýň bude preto podpora formálnej ranej starostlivosti a vzdelávania.

Odídenci sa zatiaľ uplatňujú najmä na pozíciách vyžadujúcich nízku a strednú kvalifikáciu. Až 40 % pozícií obsadených odídencami vyžaduje len základné vzdelanie. Toto je v súlade so skúsenosťami z iných krajín, v ktorých máva prvé pracovné miesto utečencov v novej krajine nižšie nároky na kvalifikáciu ako posledné pracovné miesto v domovskej krajine. Postupom času sa však utečencom darí posúvať na pozície, ktoré viac zodpovedajú ich kvalifikácii a zručnostiam.

KOMENTÁR

NAJVYŠŠÍ ČAS NA VČASNÚ INTERVENCIU

Analýza skúma návratnosť verejných investícií do včasnej intervencie pre deti s poruchami autistického spektra (PAS). Výsledky naznačujú, že podpora včasnej intervencie založenej na osvedčených metódach môže byť spoločensky výhodná aj na Slovensku. Prínosy poskytovania takýchto intervencií zahŕňajú nielen vyššie súkromné príjmy osôb s PAS a ich rodičov, ale aj úsporu verejných zdrojov v oblasti vzdelávania či sociálnej starostlivosti, ako aj vyššie príjmy do verejného rozpočtu v súvislosti s lepším uplatnením na trhu práce.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

PRVÁ POMOC: DOPAD NA PREPÚŠŤANIE ZAMESTNANCOV A PREŽITIE FIRIEM

Cieľom tohto komentára je zhodnotiť dopad “Prvej pomoci” na prepúšťanie zamestnancov a prežitie malých firiem počas pandémie COVID-19. Pri hodnotení sme využili exogénnu variáciu v intenzite epidémie. Výsledky ukazujú, že citlivosť podporených a nepodporených firiem na rast počtu nových prípadov COVID-19 v okrese bola rôzna. Nepodporené firmy na zhoršujúcu sa situáciu reagovali len miernym nárastom prepúšťaní, čo naznačuje, že nepodporené firmy boli krízou málo zasiahnuté. Finančná podpora z balíka “Prvej pomoci” však výrazne zredukovala počet prepustení, pričom počet zachránených pracovných miest so zhoršovaním epidemickej situácie narastal. Podpora zároveň znížila riziko zániku firiem.

PRVÁ POMOC: DOPAD NA PREPÚŠŤANIE ZAMESTNANCOV A PREŽITIE FIRIEM

KOMENTÁR

JOB RETENTION SCHEME IN SLOVAKIA

COMMENTARY

PRVÁ POMOC SLOVENSKU

Koncom marca 2020 schválila vláda SR opatrenia zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Najprv boli schválené nové typy sociálnych dávok v podobe pandemického nemocenského a ošetrovného, následne vláda predstavila aj opatrenia priamej pomoci na udržanie pracovných miest v rámci tzv. „Prvej pomoci“ zamestnancom, podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám. Po uplynutí termínu na podávanie žiadostí o pomoc za marec 2020 dozrel čas na zverejnenie prvého priebežného vyhodnotenia prijatých opatrení. Komentár ISP sa venuje tak novým dávkam vytvoreným ako odpoveď na nové životné situácie súvisiace s pandémiou, ako aj opatreniam „Prvej pomoci“ a odloženiu a odpusteniu odvodov. Taktiež poskytuje pohľad na využitie jednotlivých foriem pomoci podľa veľkosti firiem a hlavných odvetví ekonomiky. V závere komentár analyzuje doterajší vývoj na trhu práce od zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia choroby COVID-19.

Úvodný komentár ISP bol pripravený v máji 2020 a následne bol priebežne aktualizovaný do júla 2022.

SÚHRNNÁ SPRÁVA: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – júl 2022

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 24: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – máj 2022

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 23: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – apríl 2022

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 22: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – marec 2022

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 21: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – február 2022

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 20: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – január 2022

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

BLÍZKA POMOC SA RÁTA

Geografická blízkosť Centier právnej pomoci (CPP) má dôležitú rolu z pohľadu efektívnej dostupnosti osobného bankrotu pre obyvateľstvo. Po fixovaní ostatných relevantných premenných (napr. miera nezamestnanosti, prevalencia marginalizovaných komunít), lepšia geografická dostupnosť CPP zvyšuje priemerný počet osôb podstupujúcich osobný bankrot. Tento efekt blízkosti CPP je teda jedným z vecne aj štatisticky významných faktorov ovplyvňujúcich početnosť osobných bankrotov. Väčšia vzdialenosť od CPP teda môže brániť občanom v realizovaní ich dopytu po osobnom bankrote.

ANALÝZA

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

SEZÓNNE OČISŤOVANIE V EURÓPSKOM KONTEXTE

Poučenie z analýz vývoja nezamestnanosti v časoch pandémie

Inštitút sociálnej politiky pripravil diskusnú štúdiu venujúcu sa sezónnemu očisťovaniu, ktorá poskytuje rámcový prehľad súčasného stavu v danej oblasti s dôrazom na postupy odporúčané Eurostatom. Súčasťou našej štúdie je aj popis praktického postupu sezónneho očistenia miery nezamestnanosti pomocou softvéru JDemetra+ vyvinutého Eurostatom v spolupráci vybranými národnými štatistickými úradmi v EÚ. Miera nezamestnanosti je jednou z najsledovanejších ekonomických indikátorov, u ktorej verejnosť javí vysoký záujem aj o sezónne očistené dáta. Spôsob sezónneho očisťovania však často ostáva nevysvetlený. Naša stať zvyšuje transparentnosť procesu sezónneho očisťovania a znižuje informačnú asymetriu medzi tvorcom sezónne očistených časových radov nezamestnanosti a spotrebiteľmi dát.

Popri prezentácii postupu sezónneho očisťovania sa štúdia venuje aj testovaniu kvality rôznych postupov. Získané výsledky z uvedených testov naznačujú, že obe metódy, X-13ARIMA-SEATS a TRAMO-SEATS, zabezpečujú adekvátne sezónne očistenie mesačnej miery nezamestnanosti vypočítanej z celkového počtu UoZ a predstavujú vhodný zdroj informácii pre tvorcov politiky. Výber metódy sa odvíja od štruktúry dát a v prípade mesačnej miery nezamestnanosti mierne adekvátnejšie výsledky zabezpečuje X-13ARIMA-SEATS. V tejto súvislosti naša práca zároveň odporúča využívať viaceré techniky sezónneho očisťovania s cieľom zamedziť vyvodzovaniu hlavných záverov z možných štatistických reliktov.

ANALÝZA

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

ČO SA POČAS PRAXE NAUČÍŠ, POČAS PRÁCE ZÚROČÍŠ

Analýza čistej účinnosti Príspevku na vykonávanie absolventskej praxe (opatrenie 51) – NP Absolventská prax štartuje zamestnanie

Aktívne opatrenie Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (AOTP podľa § 51) zvyšuje zamestnanosť zapojených uchádzačov o zamestnanie oproti kontrolnej skupine priemerne o 6 percentuálnych bodov. Miera zamestnanosti účastníkov opatrenia predstavuje dva roky po zaradení do evidencie 73 %, zatiaľ čo miera zamestnanosti neúčastníkov sa pohybuje okolo 67 %. Absolventská prax, ktorá je sprostredkovaná úradmi práce teda zvyšuje šancu absolventov stredných a vysokých škôl zamestnať sa na otvorenom pracovnom trhu. Priemerný čistý efekt absolventskej praxe je u žien 3,5 krát väčší ako u mužov, čo je spôsobené aj tým, že prax vo väčšej miere ako muži vykonávajú v oblastiach vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde malo opatrenie nadpriemernú účinnosť (9 p.b.). Verejné výdavky na absolventskú prax sa vrátia prostredníctvom daní a odvodov účastníkov, ktorí sa vďaka opatreniu uplatnili na trhu práce do štátneho rozpočtu približne do 18 mesiacov.

Hlavné odporúčanie tejto analýzy je navýšenie finančných prostriedkov na podporu mladých absolventov prostredníctvom príspevku na absolventskú prax. Výdavky a počet podporených mladých absolventov sa od roku 2015 každoročne zreteľne znižujú. Odporúčame preto zvrátiť tento trend a výrazne navýšiť finančné prostriedky a počet podporených UoZ príspevkom na absolventskú prax. Odporúčame tiež podporiť spoluprácu so zamestnávateľmi aj v iných oblastiach ako verejná správa a na iných pozíciách ako v administratíve. A zvážiť zavedenie ponuky na absolventskú prax zo strany úradu práce pre absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí sú nezamestnaní viac ako 3 mesiace, ktorej odmietnutím by absolventovi hrozilo vyradenie z evidencie UoZ.

ANALÝZA

PRVÁ POMOC SLOVENSKU

Koncom marca 2020 schválila vláda SR opatrenia zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Najprv boli schválené nové typy sociálnych dávok v podobe pandemického nemocenského a ošetrovného, následne vláda predstavila aj opatrenia priamej pomoci na udržanie pracovných miest v rámci tzv. „Prvej pomoci“ zamestnancom, podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám. Po uplynutí termínu na podávanie žiadostí o pomoc za marec 2020 dozrel čas na zverejnenie prvého priebežného vyhodnotenia prijatých opatrení. Komentár ISP sa venuje tak novým dávkam vytvoreným ako odpoveď na nové životné situácie súvisiace s pandémiou, ako aj opatreniam „Prvej pomoci“ a odloženiu a odpusteniu odvodov. Taktiež poskytuje pohľad na využitie jednotlivých foriem pomoci podľa veľkosti firiem a hlavných odvetví ekonomiky. V závere komentár analyzuje doterajší vývoj na trhu práce od zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia choroby COVID-19.

Úvodný komentár ISP bol pripravený v máji 2020 a následne bol priebežne aktualizovaný do júla 2022.

AKTUALIZÁCIA 19: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – december 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 18: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – november 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 17: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – október 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 16: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – september 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 15: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – august 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 14: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – júl 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 13: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – jún 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 12: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – máj 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 11: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – apríl 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 10: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – marec 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 9: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – február 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 8: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – január 2021

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

PROFILÁCIA UOZ POMOCOU STROJOVÉHO UČENIA

Navrhujeme moderný prístup k profilácii uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktorý umožňuje v čase zaradenia osoby do evidencie UoZ posúdiť jej rizikovosť z hľadiska dlhodobého neuplatnenia sa na pracovnom trhu. Použitý model strojového učenia na základe historických údajov o rôznych uchádzačoch o zamestnanie kvantifikuje, nakoľko je pravdepodobné, že novo zaradený uchádzač si nenájde pracovné uplatnenie do 12 mesiacov. Test vykonaný na reálnych dátach z rokov 2015 až 2018 ukazuje, že strojové učenie dokáže u novo registrovaných UoZ pomerne spoľahlivo odhadnúť ich rizikovosť v tomto ohľade. Takéto vyhodnotenie potenciálu strojového učenia v oblasti práce s UoZ je dôležitým krokom v príprave na jej budúcu implementáciu do praxe.

ANALÝZA

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTIVAČNÉ PRÁCE NEAKTÍVNYCH NEAKTIVUJÚ

Aktivačné práce, ktoré od roku 2004 vykonávajú desaťtisíce nezamestnaných osôb v hmotnej núdzi, by bolo vhodné v niektorých aspektoch reformovať. Vyplýva to z analýzy, ktorá skúma čistú účinnosť menších obecných služieb (tzv. aktivačné práce) v ich súčasnej podobe. Analýza ukázala, že účasť na aktivačných prácach za nárok na aktivačný príspevok nezvyšuje alebo len minimálne zvyšuje mieru uplatnenia účastníkov na trhu práce. Navyše, účastníci aktivačných prác zostávajú naďalej v systéme pomoci v hmotnejnúdzi vo väčšej miere ako podobní neúčastníci.

ANALÝZA

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

SKVALITŇOVANIE ÚDAJOV O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Kvalitné administratívne údaje sú nevyhnutným zdrojom pre politiku založenú na faktoch. Súčasný zber údajov o sociálnych službách je však administratívne náročný a negeneruje údaje v potrebnom rozsahu, granularite a periodicite. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR preto pristúpilo k vzniku jednotného informačného systému, ktorého zámerom je tieto problémy vyriešiť. Poskytovateľom sociálnych služieb systém skráti čas vypĺňania údajov o tretinu a zjednoduší tiež žiadanie o finančné príspevky z kapitoly MPSVR SR. Prepojením evidencií prijímateľov, poskytovateľov a zamestnancov sociálnych služieb zasa zvýši presnosť, konzistentnosť a spoľahlivosť údajov, ktoré sú nevyhnutné pre budúce skvalitňovanie sociálnych služieb prostredníctvom politiky založenej na dôkazoch.

KOMENTÁR

MIERA NEZAMESTNANOSTI A JEJ KRÁTKODOBÁ PROGNÓZA

September 2020

KOMENTÁR

KURZARBEIT

S príchodom pandémie Covid-19 mnoho krajín prispôsobilo existujúce schémy kurzarbeit novým výzvam a okolnostiam, iné zaviedli úplne nové schémy. Porovnanie vybraných krajín ukazuje, že schémy kurzarbeit sú veľmi heterogénne. Navzájom sa odlišujú vparametroch,ako je výška náhrady mzdy a dĺžka poskytovania, ale aj v spôsobe financovania. Skúsenosti z aktuálnej mimoriadnej situácie ukazujú, že na Slovensku existuje priestor na zavedenie systémovej podpory udržania pracovných miest v prípade ekonomických ťažkostí, napríklad po vzore nemeckého systému kurzarbeit.

KOMENTÁR

ČIERNA PRÁCA SA NEVYPLÁCA: VYHODNOTENIE

Kontroly inšpektorátov práce vykonané u subjektov, ktoré modely strojového učenia ISP označili za podozrivé, potvrdzujú potenciál tohto prístupu pri zefektívnení odhaľovania nelegálneho zamestnávania. Logistická regresia prezentovaná v analýze Čierna práca sa nevypláca z júna 2019 dosiahla dvojnásobnú úspešnosť v porovnaní s kontrolami vykonanými v roku 2019. Použitím modernejšej metódy strojového učenia XGBoost sa úspešnosť ešte zvýšila. Samotný model XGBoost prekonal úspešnosť vykonaných kontrol v každom odvetví ekonomiky a celkovo dosiahol 2,5-násobné zlepšenie úspešnosti pri odhaľovaní nelegálnych zamestnávateľov. Kombinácia logistickej regresie a modelu XGBoost viedla k výraznému zúženiu okruhu podozrivých subjektov aj k ďalšiemu zvýšeniu celkovej úspešnosti v odhaľovaní nelegálnych zamestnávateľov.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

REVÍZIA VÝDAVKOV NA SKUPINY OHROZENÉ CHUDOBOU ALEBO SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Záverečná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením vyčísľuje výdavky na súčasné politiky sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania. Analýzou dostupných údajov, poznatkov z odbornej literatúry, diskusií s odborníkmi pracujúcimi v teréne a príkladov dobrej praxe doma a v zahraničí hodnotí ich efektivitu a dostupnosť a pomenúva medzery v súčasnom systéme verejných politík. Na základe zistení tak navrhuje opatrenia s cieľom zlepšiť spoločenské začlenenie ohrozených skupín, ktorý môže odomknúť nevyužitý potenciál pre rast ekonomiky.

Záverečná správa Ministerstva financií SR vznikla spoluprácou medzi Útvarom hodnoty za peniaze MF SR, Inštitútom vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR a Inštitútom sociálnej politiky MPSVaR SR.

KOMENTÁR

PRVÁ POMOC SLOVENSKU

Koncom marca 2020 schválila vláda SR opatrenia zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Najprv boli schválené nové typy sociálnych dávok v podobe pandemického nemocenského a ošetrovného, následne vláda predstavila aj opatrenia priamej pomoci na udržanie pracovných miest v rámci tzv. „Prvej pomoci“ zamestnancom, podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám. Po uplynutí termínu na podávanie žiadostí o pomoc za marec 2020 dozrel čas na zverejnenie prvého priebežného vyhodnotenia prijatých opatrení. Komentár ISP sa venuje tak novým dávkam vytvoreným ako odpoveď na nové životné situácie súvisiace s pandémiou, ako aj opatreniam „Prvej pomoci“ a odloženiu a odpusteniu odvodov. Taktiež poskytuje pohľad na využitie jednotlivých foriem pomoci podľa veľkosti firiem a hlavných odvetví ekonomiky. V závere komentár analyzuje doterajší vývoj na trhu práce od zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia choroby COVID-19.

Úvodný komentár ISP bol pripravený v máji 2020 a následne bol priebežne aktualizovaný do júla 2022.

AKTUALIZÁCIA 7: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – december 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

UPDATE 6: FIRST AID FOR SLOVAKIA – november 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 6: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – november 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 5: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – október 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 4: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – september 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 3: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – august 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

UPDATE 3: FIRST AID FOR SLOVAKIA – august 2020

COMMENTARY

APPENDIX (.XLSX)

APPENDIX (.ODS)

AKTUALIZÁCIA 2: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – júl 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

AKTUALIZÁCIA: PRVÁ POMOC SLOVENSKU – jún 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

PRVÁ POMOC SLOVENSKU – priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám – máj 2020

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

DOČASNÁ PRÁCA AKO ŠANCA PRE ZNEVÝHODNENÝCH

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (opatrenie 50j) zvyšuje zamestnanosť účastníkov oproti kontrolnej skupine priemerne o 15 p.b. Dočasné zamestnávanie v samospráve zvyšuje aj mesačné zárobky podporených približne o 30 až 50 eur brutto . Efekt opatrenia sa prejavil na všetkých skupinách znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najvýraznejšie v skupine dlhodobo nezamestnaných. Spomedzi podporených zamestnávateľov dosiahli najvyššiu úspešnosť mestá, školy a sociálne služby. Obce ako najčastejšie podporení zamestnávatelia v úspešnosti naopak mierne zaostávali. Účasť na opatrení na kvalifikovanejšej pozícii, napr. v administratíve alebo v službách bola spojená s výrazne vyššou účinnosťou po skončení opatrenia ako pri nekvalifikovanej pozícii. Účinnosť opatrenia môže preto ďalej zvyšovať podpora zamestnávania v rámci miest, škôl a na kvalifikovanejších pozíciách. Verejné výdavky na podporu zamestnania v rámci opatrenia 50j sa prostredníctvom daní a odvodov uplatnených účastníkov vrátia do štátneho rozpočtu približne do 7 až 8,5 rokov. Táto analýza ponúka zatiaľ najkomplexnejšie vyhodnotenie opatrenia 50j, pri ktorom bola využitá metóda propensity score matching , s odhadom čistého efektu opatrenia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

ČIERNA PRÁCA SA NEVYPLÁCA

Ekonomické údaje o zamestnávateľoch sa v súčasnosti nevyužívajú systematicky pri cielení kontrol nelegálneho zamestnávania. Za predpokladu ich lepšieho využitia v procese plánovania kontrol nelegálneho zamestnávania by bolo možné dosiahnuť vyššiu úspešnosť inšpektorátov práce. Navrhujeme metódu strojového učenia, ktorá umožňuje odhaliť vyšší počet nelegálne zamestnávajúcich subjektov pri tretinovom počte kontrol. Model dosahuje najvyššiu úspešnosť v stavebníctve a ubytovacích a stravovacích službách, kde sú úspešnejšie aj súčasné kontroly inšpektorátov práce. Vyššie podozrenie z nelegálneho zamestnávania majú napríklad zamestnávatelia s dlhmi, vyšším počtom pracovníkov na dohodu alebo menším počtom zamestnancov. Vyššia účinnosť kontrol podporuje ochranu zamestnancov, šetrí verejné financie a pozitívne prispieva ku kvalite podnikateľského prostredia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

KTO CHCE ŽAŤ, MUSÍ SIAŤ

Účasť na rekvalifikácii v rámci projektu REPAS zvýšila mieru uplatnenia účastníkov oproti kontrolnej skupine približne o 4 p.b. Absolvovanie kurzu malo čistý pozitívny vplyv aj na zárobky účastníkov. Efekt opatrenia sa líšil podľa druhu kurzu. Spomedzi najpopulárnejších kurzov dosiahli najvyššiu účinnosť kurzy SBS; kurzy zvárania naopak zaostávali. Verejné výdavky na podporu rekvalifikácie v rámci REPASu sa prostredníctvom daní a odvodov vrátia do štátneho rozpočtu približne do 3 rokov. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia je využité porovnanie účastníkov REPASu s kontrolnou skupinou prostredníctvom metódy propensity score matching, ktorá umožňuje odhadnúť čistý efekt opatrenia.

KOMENTÁR

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.XLSX)

DÁTOVÁ PRÍLOHA (.ODS)

POČÚVAJME POTREBY VČASNEJ INTERVENCIE

Analýza vznikla v spolupráci analytikov Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Spoluprácu iniciovala Implementačná jednotka Úradu vlády SR a Nadácia Pontis.

KOMENTÁR