NÁRODNÝ ŠTATISTICKÝ SYSTÉM

ADMINISTRATÍVNE ZDROJE ÚDAJOV

Administratívne zdroje sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu štatistiku, a ktoré získali, zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov.

Administratívne zdroje údajov pod gesciou MPSVR SR:

KÓDEX POSTUPOV

Eurostat v rámci každoročného monitorovania implementácie Kódexu postupov (Code of Practice – CoP) v národných štatistických inštitúciách vyžaduje, aby vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky (v súlade s čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o európskej štatistike), publikovali dokument CoP na svojej internetovej stránke.

Dávame do pozornosti novú verziu Kódexu postupov nielen v slovenskom, ale aj v anglickom origináli. Zároveň uvádzame zoznam vnútroštátnych orgánov a kontaktné osoby zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

KÓDEX POSTUPOV

CODE OF PRACTICE

ZOZNAM ZODPOVEDNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV